سبد خواندن با خانواده و موضوع "صلح"

در جلسه فروردين ماه "سبد خواندن با خانواده" خانم زهرا فرماني مهمان اعضا بودند و درباره كتاب "صلح را بايد از كودكي آموخت" صحبت كردند.

در اين جلسه خانم فرماني از هنركده بادبادك و موسسه پژوهشي كودكان دنيا مهمان سبد خواندن با خانواده بودند و موضوع صحبت ايشان حول محور و موضوع كتاب "صلح را بايد از كودكي آموخت" بود كه در اين موسسه انتشار يافته است و نويسنده آن آقاي ناصر يوسفي مي باشند. همچنين تعدادي از اعضاي حلقه مطالعاتي و شوراي كتاب نيز حضور داشتند. ابتدا خانم فرماني مختصري خود را معرفي كرده و از فعاليت هايشان صحبت كردند. سپس از حضار خواستند كه هر يك تعريفي از صلح ارائه دهند كه آن ها صلح را با واژه هايي مانند سازش، پذيرش، آشتي، احقاق حق و... مترادف دانستند.

خانم فرماني صلح را شامل سه بخش معرفي كردند: 1- صلح با خود و پذيرش خويشتن واقعي شخص 2- صلح با طبيعت و برقراري ارتباط خوب و حفاظت كننده با محيط و جانداران اطراف مان 3- صلح اجتماعي

برطبق گفته هاي ايشان سازمان آموزش و پرورش، يكي از ضد صلح آميز ترين سازمان هاي كشور است زيرا در آن تحميل عقايد و قوانين به كودكان و دانش آموزان وجود دارد و ايجاد سلامت رواني و آرامش در فرزندان با رقابت هاي سخت گيرانه براي كسب نمره يا مقام شاگرد اولي و... مدارس، مغاير است. رقابت با بازي و مشاركت متفاوت است و بازي ها تا زمانيكه ارزشيابي نشوند ارزشمندند و در غير اين صورت رقابت مي شوند و از نظر خانم ميرهادي چيزي به عنوان رقابت سازنده وجود ندارد. لفظي كه در اين مورد به كار ميرود.