ترويج كتابخواني براي كودكان كرماني

بوستان شوراي شهر كرمان از دوم تا هفتم مرداد محل برگزاري نخستين جشنواره كودك و نوجوان شهروند بود كه با همكاري شهرداري و بنياد شهيد كرمان برگزار شد.

 در اين جشنواره كه با اهدافي چون جذب گردشگر، ترويج كتابخواني، پر كردن اوقات فراغت كودكان و خانواده ها برگزار شده بود، ناشران كودك و نوجوان برتر كشور، شوراي كتاب كودك، فرهنگنامه كودك و نوجوان و خانه كتابدار كودك و نوجوان نيز شركت داشتند. نشست هاي تخصصي كودك و نوجوان، قصه گويي، نمايش هاي عروسكي، رصد ستارگان و نمايش فيلم از فعاليت هاي اين جشنواره بودند.


شوراي كتاب كودك و خانه كتابدار، 145 عنوان كتاب هاي مناسب كودك و نوجوان و فرهنگنامه كودك و نوجوان را به خانواده هاي كرماني معرفي كردند.

آذين اقليدس از اعضاي گروه ترويج خانه كتابدار عهده دار غرفه هنر و خلاقيت بود كه به همراه قصه گويي، دوستي رنگ ها را به كودكان مي آموخت. در اين فعاليت با ساختن شكل هاي آزاد از خمير و گل سفال آن ها را رنگ مي كردند و با مفهوم تركيب رنگ آشنا مي شدند.

در يكي ديگر از فعاليت ها، فرشته قبادي هفت خوان رستم را بازخواني كرد و كودكان بعد از شنيدن قصه، به صورت گروهي خوان هاي رستم را بر روي پرده اي نقاشي كردند.


در بخش ديگر اين جشنواره بازي هاي سنتي مانند كش بازي، عمو زنجير باف و بازي هاي آوازي و همچنين كاغذ و تا به صورت دسته جمعي توسط مينا حبيب نژاد به كودكان آموزش داده و اجرا شد. بازي ها نشاط فراواني در كودكان به وجود آورده بودند.


معصومه رعنا و فاطمه نكويي كه از اعضاي ترويج فرهنگنامه بودند به پرسش هاي كودكان درباره فرهنگنامه كودك و نوجوان پاسخ دادند.

برگرفته از كتابك