بهترين ها براي غنچه هاي صفر تا چهار سال "1389"

از تاريخ 16 الي 21 مهر ماه نمايشگاه "بهترين ها براي غنچه هاي صفر تا چهار سال" در بوستان گفتگو برگزار گرديد.

خانه كتابدار كودك و نوجوان، ضمن برپايي نمايشگاهي از كتاب هاي مناسب و بررسي شده توسط كارشناسان شوراي كتاب كودك، به معرفي آن ها براي خانواده ها پرداخت. همچنين گروه هاي ترويج خواندن، ترويج فرهنگنامه و بازي هاي سنتي، به قصه گويي، كتابخواني، بازي و نقاشي با كودكان زير چهار سال پرداختند.