سيمين ابراهيمي

سيمين ابراهيمي/ متولد 1354/ كارشناس ادبيات فارسي

دوره هاي گذرانده:

ـــ كارگاه هاي بازي (عاطفي، سنتي، رياضي، با نوزادان، حركتي و...) در موسسه پژوهشي كودكان دنيا

ـــ دوره قصه بازي نزد خانم زبده

ـــ دوره قصه گويي نزد آقاي جمال الدين اكرمي

ـــ دوره كار آفريني و خلاقيت نزد خانم دكتر شهيدي

ـــ دوره تفكر سيستمي در دانشگاه شريف

ـــ دروه پروژه زمين نزد خانم دكتر بازرگان

ـــ دوره مديريت مهد كودك در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

ـــ دوره كارگاه آموزش خلاقيت نزد خانم ها براري و دكتر قاسم زاده

فعاليت هاي انجام شده:

ـــ 15 سال كار با كودكان در مهد كودك به عنوان مربي، مدير مسئول، مدير داخلي، مشاور برنامه ريزي، مدرس و مربي بازي، مربي كار دستي و شعر.

ـــ فعاليت در فرهنگسرا هاي فردوس، و خانه فرهنگ باصفا (منطقه 5) و فرهنگسراي آفتاب (منطقه 3) به عنوان مربي بازي، كاردستي، شعر و بازي با دور ريختني ها

ـــ مشاور و برنامه ريز آموزشي مهد كودك هاي ويستا و بيمارستان بعثت

ـــ كارگاه قصه گويي و قصه خواني براي كودكان در كتابخانه اميد (منطقه 4)

ـــ كارگاه بازي خلاق و كارگاه بازي براي مربيان مهد كودك ها از طرف انجمن پويا

ـــ كارگاه بازي و همچنين ساخت اسباب بازي در فرهنگسراي انقلاب از طرف خانه كتابدار و شوراي كتاب كودك

ـــ بازي در مدرسه شهيد باقري از طرف گروه بازي شوراي كتاب كودك

ـــ بازي در سطح چندين استان از طرف موسسه پژوهشي كودكان دنيا به همراه گروه بازي شوراي كتاب كودك

ـــ كارگاه بازي در مدرسه نابينايان به همراه گروه بازي شوراي كتاب كودك