فرشته دباغ زاده

فرشته دباغ زاده/ متولد 1339/ كارشناس روانشناسي باليني

دوره هاي گذرانده:

ـــ كارگاه آشنايي با ادبيات كودك و نوجوان

ـــ كارگاه كتابداري

ـــ كارگاه ترويج خواندن

ـــ كارگاه آشنايي با كتابخواني و قصه گويي

ـــ كارگاه خواندن خلاق

ـــ كارگاه مهارت هاي زندگي

فعاليت هاي انجام شده:

ـــ فعاليت در زمينه ادبيات كودك و نوجوان در مدارس مناطق مختلف آموزش و پرورش به مدت 12 سال

ـــ همكاري با فرهنگسرا هاي مناطق مختلف در زمينه كتاب خواني و قصه گويي به مدت 6 سال

ـــ همكاري با سازمان هاي غير دولتي مانند: موسسه مادران امروز، انجمن ناشنوايان، موسسه پژوهشي كودكان دنيا و خانه كتابدار كودك و نوجوان به مدت 7 سال