نينا هرندي زاده

نينا هرندي زاده/ متولد 1342/ ديپلم فرهنگ و ادب/ عضو شوراي كتاب كودك و گروه ترويج خواندن و گروه تصوير شورا/ عضو كميته ترويج انجمن دوستداران ادبيات كودك و نوجوان اصفهان

دوره هاي گذرانده:

ـــ داراي گواهينامه تربيت مربي كودك از دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي اصفهان در سال 1383

 ـــ داراي گواهينامه مربي گري نقاشي كودكان از انجمن هنرمندان اصفهان در سال 1383

ـــ داراي مدرك مقدماتي و تكميلي كارگاه ادبيات كودك از شوراي كتاب كودك

ـــ داراي گواهينامه فيلم سازي هشت ميليمتري

فعاليت هاي انجام شده:

ـــ كتابدار موضوعي در موسسه رنگين كمان سپيد

ـــ مربي فيلمسازي دختران در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شيراز در سال 1367

ـــ همكاري با كتابخانه مركزي اصفهان در رابطه با پيك دانا و خلاصه نويسي

ـــ مربي قصه گويي كودكان گروه سني الف در موسسات اصفهان به مدت 5 سال

ـــ مربي قصه گويي و نقاشي كودكان گروه سني ب در مدرسه دولتي دخترانه شهيد غفاري اصفهان به مدت 3 سال

ـــ مربي قصه گويي در بيمارستان الزهرا اصفهان به مدت 1 سال

ـــ مربي قصه گويي پسران و دختران گروه سني ب و ج در مركز تفريحي خانه سبز اصفهان به مدت 1 سال

ـــ مربي قصه گويي كودكان گروه سني الف در مهد كودك ويستا و اجراي طرح* در تهران

ـــ مربي قصه گويي براي كودكان گروه سني الف در مهد كودك باغ ستاره ها و اجراي طرح در تهران

ـــ مربي قصه گويي در پارك گفتگو (نمايشگاه غنچه ها) در تهران

ـــ مربي كارگاه حلقه هاي مطالعاتي گروه سني الف، ب و ج در خانه كتابدار و اجراي طرح در تهران

ـــ برگزاري كارگاه قصه گويي، شاهنامه و پرورش خلاقيت براي مادران (حماسه مادران) در تهران

ـــ برگزاري كارگاه قصه گويي و پرورش خلاقيت براي مادران (حماسه مادران) همراه با كودكان گروه سني الف و ب و اجراي هفت خوان رستم در تهران

*منظور از طرح، كاري است مقايسه اي بين دو كتاب (مثلا "جوجه اردك زشت" و "زال و سيمرغ") و بيان تفاوت ها و شباهت هاي آن دو كتاب