برنامه سیزدهمین دوره کارگاه آموزش کتابداری

برنامه سیزدهمین دوره کارگاه آموزش کتابداری کودک و نوجوان، از تاریخ 28 آبان تا 3 دی ماه سال 1391 به شرح زیر می باشد:

تاریخ عنوان
یکشنبه 28 آبان آشنایی با کتابخانه و کتابداری
سه شنبه 30 آبان مخاطب شناسی
سه شنبه 7 آذر و یکشنبه 12 آذر آشنایی با ادبیات کودک و نوجوان
سه شنبه 14 آذر مجموعه سازی کتابخانه
یکشنبه 19 آذر و سه شنبه 21 آذر فهرست نویسی و رده بندی
یکشنبه 26 آذر گردش منابع، پاسخگویی و معرفی سایت کتابک
سه شنبه 28 آذر فعالیت های ترویجی در کتابخانه
یکشنبه 3 دی مستند سازی فعالیت های کتابخانه