مدرسه شناختی تکریم

19 نفر از دانش آموزان پایه دوم دبستان شناختی تکریم در تاریخ 23/7/91 به بازدید از خانه کتابدار آمدند. در این بازدید خانم ها مینا رمضانی و اولدوز علی اقدم ابتدا به معرفی کتابخانه، آشنا کردن با مواد و منابع موجود در کتابخانه، قصه گویی از کتاب پارچه ای "کدو قلقله زن"، معرفی اتاق قصه و تابلوی کرم کتاب پرداختند. سپس خانم شهین لسانی کتاب "وسلی آباد" را برای بچه ها قصه گویی کرد. سپس نقاشی شهر خیالی کشیده و داستانک های کوتاه شل سیلوراستاین خوانده شد. در پایان نیز بازی با کش و پرش انجام شد.