دانشجویان دانشگاه قم

20 نفر از دانشجویان رشته کتابداری دانشگاه قم به همراه استادشان آقای دکتر محمدی، در تاریخ 14/8/91 از خانه کتابدار بازدید کردند. همکاران خانه کتابدار خانم ها فاطمه مرتضایی فرد، فرزانه جبارزادگان، مینا رمضانی، الهه عسکری، اولدوز علی اقدم به معرفی بخش های مختلف کتابخانه کودک، خانواده و فروشگاه پرداختند. همچنین سیستم رده بندی و منابع کتابخانه ای و سایر فعالیت های خانه کتابدار برای بازدید کنندگان شرح داده شد.