مهدکودک سازمان تأمین اجتماعی

26 نفر از کودکان مهدکودک سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ 16/8/91 از خانه کتابدار بازدید کردند. در این بازدید خانم مینا رمضانی در ابتدا کتابخانه کودک و مواد و منابع آن را به بچه ها معرفی کرد و داستان "موش گرسنه" را برای بچه ها خواند. سپس خانم شهین لسانی ضمن معرفی "کمیش بایی" با استفاده از این وسیله قصه گویی کرد. سپس فعالیت های زیر را انجام داد: خواندن شعر سلام، معرفی میوه های فصل زمستان و نقاشی آن ها و ساختن پل توسط خود بچه ها.