مهد کودک باغ ستاره ها

 30 نفر از کودکان مهد کودک باغ ستاره ها در تاریخ  23/8/91 به بازدید از خانه کتابدار آمدند. خانم مینا رمضانی در ابتدای برنامه، بخش های مختلف کتابخانه کودکان و نوجوانان را معرفی کرد. سپس خانم شهین لسانی قصه "گل خنده و گل اخم" را با استفاده از گمیش بایی برای بچه ها گفتند و در پایان بازی فکری انجام دادند.