مدرسه مشارکتی

11 نفر از کودکان پایه اول دبستان مشارکتی، در تاریخ 6/9/91 از خانه کتابدار بازدید کردند.

فعالیت های انجام شده برای این گروه عبارتند از: معرفی کتابخانه و منابع مختلف (نقشه، کره جغرافیایی، کتاب پارچه ای، مجله ...)، قصه گویی داستان "گل اخم و گل خنده" با استفاده از کمیش بایی، کشیدن نقاشی میوه های فصل و ساختن پل با نقاشی هایشان، انجام چند بازی گروهی.