نمایشگاه کتاب 1391

خانه کتابدار کودک و نوجوان به منظور رساندن کتاب به دست کودکان و نوجوانان، در سال 91 اقدام به برگزاری نمایشگاه کتاب در مراکز زیر نموده است:

تاریخ عنوان
مرداد و شهریور پارک جهان شهر کرج

91/6/29

91/8/27 , 24

91/12/10

مهد کودک ویستا
ی 16 تا 18 مهر نمایشگاه "کودک و دانشجو" در دانشگاه علامه طباطبایی
91/7/30 جلسه رابطین دانش آموزی در کانون رضوان
91/8/21 انجمن کم توانان ذهنی
91/8/25 نمایشگاه ترویج علم ایران

91/9/9

91/12/10

انجمن کودکان با افت شنوایی در خانه ابوسعید
91/9/28 موسسه سیمای ساجدین
91/10/27 دبستان آفتاب آذرین
91/11/17 شهرک شهید بهشتی
91/12/9 سالگرد شورای کتاب کودک