برنامه کتابخانه خانواده در بهار و تابستان 1392

برنامه خدمات عمومی کتابخانه خانواده در بهار و تابستان 92 به شرح زیر می باشد:

شهریه ساعت تاریخ عنوان
ــــ 10:30 - 12 یکشنبه ها -یک هفته در میان حلقه های مطالعاتی
20000 9:30 - 11:30 دوشنبه ها- 9 جلسه رفتار با نوجوان
ــــ 9 - 10:30 سه شنبه ها شاهنامه خوانی
ــــ 10:30 - 12 سه شنبه ها آشنایی با مثنوی
ــــ 9 - 11 سه شنبه ها شاهنامه خوانی -از ابتدا
15000 9 - 11 سه شنبه ها -12 جلسه مهارت های زندگی
5000 15 - 16:30 شنبه ها یک هفته در میان- 5 جلسه عروسک سازی
5000 10:30 - 12:30 چهارشنبه ها یک هفته در میان- 5 جلسه جعبه سازی و تزئین کادو
50000 10 - 12 شنبه ها -12 جلسه آموزش خط فارسی