یک روز سبز با خانواده

به مناسبت روز خانواده و آشنا شدن خانواده ها با مفاهیم کلی زیست محیطی و نقش آن ها در حفظ محیط زیست، برنامه ای با همکاری موسسه مادران امروز در تاریخ 29/2/92 برای اعضای کتابخانه ها برگزار شد.

این کارگاه در دو بخش برگزار شد. در بخش اول خانم فرزانه منفرد مفاهیم کلی محیط زیست را توضیح داد و سپس به چرایی پرداختن به آن توسط خانواده ها اشاره کرد. از دیگر فعالیت های انجام شده در این بخش خواندن بیانیه روز خانواده، توضیح سه R، توضیح مصرف و تأثیر ردپای اکولوژیک، بیان آمارها و نمایش فیلم بود.

در بخش دوم خانم نازلی یزدی خواه به توضیح سه R و تأثیرات آن بر محیط زیست پرداخت. نمایش فیلم و انیمیشن برای بچه ها و پرسش و پاسخ گروهی از فعالیت های انجام شده در این بخش بود.

در پایان کارگاه نیز به مناسبت مصادف شدن این روز با هفته میراث فرهنگی، برگه هایی که در آن درباره میراث فرهنگی، اموال تاریخی، موزه و موزه داری و آشنایی با موزه های تهران توضیح داده شده بود بین شرکت کنندگان توزیع شد.