شاهنامه خوانی و آشنایی با مثنوی "1392"

 کارگاه شاهنامه خوانی و آشنایی با مثنوی برای اعضای کتابخانه خانواده، روزهای سه شنبه توسط خانم خامدا برگزار می شود.

شاهنامه خوانی: این کارگاه طبق روال گذشته با خواندن ابیات و شرح مختصری از داستان و بیان معنی برخی لغات و ابیات برگزار می شود. در فصل بهار از بیت 140 (داستان کیخسرو) تا بیت 550 (داستان کاموس کشانی) خوانده شد. در فصل تابستان نیز از داستان "کاموس کشانی" تا پایان داستان "اکوان دیو" خوانده شد.

آشنایی با مثنوی: در این کارگاه نیز مانند گذشته ابیات خوانده سپس شرح داستان و معانی لغات و ابیات بیان می شود. در فصل بهار از بیت 1691 تا بیت 1980 (داستان پیر چنگی) خوانده شد.