برنامه چهاردهمین دوره کارگاه کتابداری

 برنامه چهاردهمین دوره کارگاه "آشنایی با ادبیات کودکان، ترویج خواندن و نقش کتابدار و کتابخانه" که از تاریخ 3 شهریور تا 2 مهر سال 92  به مدت 30 ساعت برگزار خواهد شد به شرح زیر می باشد:

1- آشنایی با شورای کتاب کودک، فرهنگنامه کودکان و نوجوانان و نمایش تصویری از فعالیت های ترویجی - مدرسان: خانم ها نوش آفرین انصاری، پروین فخاری نیا و فرزانه اخوت (یکشنبه 3 شهریور)*

2- مخاطب شناسی - مدرس: آقای مسعود ناصری (سه شنبه 5 شهریور )

3- آشنایی با ادبیات کودک و نوجوان - مدرس: خانم شکوه حاجی نصراله (یکشنبه 10 و سه شنبه 12 شهریور)

4- قصه ها و قصه گویی - مدرسان: همکاران گروه ترویج خواندن شورا (یکشنبه 17 شهریور)

5- کتاب ها و کتاب خواندن - مدرسان: همکاران گروه ترویج خواندن شورا (سه شنبه 19 شهریور)

6- فهرست نویسی و رده بندی - مدرس: خانم مهرناز خراسانچی (یکشنبه 24 و سه شنبه 26 شهریور)**

7- مستند سازی و تدوین گزارش فعالیت های ترویجی - مدرس: آقای دکتر حسین شیخ رضایی (یکشنبه 31 شهریور)

8- بازدید از خانه کتابدار و آشنایی با فعالیت های ترویجی کتابخانه های خانه کتابدار - مدرسان: کتابداران کتابخانه ها خانه (سه شنبه 2 مهر)

*محل تشکیل این جلسه شورای کتاب کودک می باشد.

**محل تشکیل این جلسه حسینیه ارشاد می باشد.