رفتار با نوجوان

 کارگاه رفتار با نوجوان برای اعضای کتابخانه خانواده، در نیمه اول سال 92 توسط خانم صادق پور برگزار شد.

این کارگاه در 9 جلسه به بیان موضوعاتی همچون عوامل مؤثر بر تربیت، آرزوها، تفاوت بین تربیت قدیم و جدید، قاطعیت، رشد جسمی نوجوان، رشد ذهنی، رشد عاطفی، رشد اجتماعی و بلوغ پرداخت.