انتشارات خانه کتابدار

1. ادبیات کودکان از تولد تا سه سالگی (1)؛ ثریا قزل ایاغ
2. ادبیات کودکان از تولد تا سه سالگی (2)؛ ثریا قزل ایاغ
3. سی و یک دلیل برای خواندن؛ گردآوری اشرف امینی
4. رویکردها و شیوه های تریج خواندن؛ دکتر کمال پولادی
5. داستانک ها:
               خداحافظ تابستان، سلام مدرسه
               جهان پهلوان تختی
               خاطرات شب یلدا
                یک روز کشمشی
               خاطرات من و بابام