شورای کتاب کودک

1. شب به خیر فرمانده؛ احمد اکبرپور
2. سبزه ای در درون من؛ رایکا بامداد
3. دیوار؛ جبار شافعی زاده
4. کتاب شناسی عباس یمینی شریف
5. هفده مقاله درباره ادبیات کودکان

برای دیدن فهرست کتاب های منتخب شورا به سایت زیر (صفحه نقد و بررسی)  مراجعه کنید:

www.cbc.ir