خدمات عمومی در تابستان 93

 برنامه خدمات عمومی کتابخانه کودک در تابستان 1393 به شرح زیر اعلام شد:

شهریه - تومان ساعت روز گروه سنی عنوان
9000 10 - 11:30 شنبه ها چهارم تا ششم آشنایی با زمین
25000 11:30 - 13:30 شنبه ها ج - د تئاتر نوجوان
  برای شرکت در این کارگاه باید ثبت نام و رزو نمایید  یکشنبه ها یک تا 6 سال اسباب بازیخانه
10000   10:30 - 11:30 دوشنبه ها یک هفته در میان  سه تا 6 سال  قصه گویی 
15000  12 - 13   دوشنبه ها یک هفته در میان  سه تا 6 سال  تئاتر خلاق 
 10000  15 - 16:30  دوشنبه ها یک هفته در میان   ج - د  آشنایی با بازی های فکری و فیزیکی
 رایگان 14 - 15:30   دوشنبه ها یک هفته در میان   چهارم تا ششم  بخوانیم تا بدانیم
 رایگان متعاقبا اعلام خواهد شد  دوشنبه ها یک هفته در میان    هفتم و هشتم  بخوانیم تا بدانیم
10000  15 - 16:30  دوشنبه ها یک هفته در میان    ب حلقه های مطالعاتی 
 20000 11 - 12   سه شنبه ها  ب - ج  هنر و شاهنامه
 15000  14 - 15  چهارشنبه ها یک هفته در میان  ب - ج  سفال با دست
 10000  15 - 16:30  چهارشنبه ها یک هفته در میان  ب - ج  سفر به دنیای مجازی
 رایگان  15 - 16:30  93/6/17 همه گروه ها   جشن پایان تابستان

کارگاه های "آشنایی با بازی های فکری و فیزیکی", "حلقه مطالعاتی" و "سفر به دنیای مجازی" در ماه مبارک رمضان یک ساعت زودتر تشکیل می شوند. 

برای شرکت در کارگاه ها حتما ثبت نام بفرمایید. ظرفیت برخی از کارگاه ها محدود است.

تاریخ شروع کارگاه ها به شرح زیر است:

تاریخ شروع کارگاه عنوان
دو جلسه در تاریخ های 93/5/4, 93/6/1 آشنایی با زمین
93/4/14 تئاتر نوجوان
93/4/1 اسباب بازیخانه
93/4/23 قصه گویی
93/4/9 تئاتر خلاق
93/4/16 آشنایی با بازی های فکری و فیزیک
93/4/9 بخوانیم تا بدانیم
93/4/9 حلقه های مطالعاتی
93/4/10 هنر و شاهنامه
93/4/18 سفال با دست
93/4/25 سفر به دنیای مجازی