فعالان کتابخانه "خرداد 93"

 اسامی اعضای فعال کتابخانه کودک در خرداد ماه 1393 به شرح زیر می باشد:

گروه سنی الف (سطح یک)

الینا نجیبی

گروه سنی الف (سطح دو)

محمد جواد نعمت زاده

مریم خیراله پور

امین رضا وهابی

دبستان

سیده سلوا موسوی

راهنمایی

سید احسان موسوی