شاهنامه خوانی

 کارگاه "شاهنامه خوانی" در فصل بهار توسط خانم خامدا برای اعضای کتابخانه خانواده برگزار شد.

در این کارگاه داستان رزم کاووس با شاه هاماوران، همچنین داستان سهراب (1684 بیت) خوانده شد. در ابتدای هر جلسه ابیانی از جلسه قبل برای یادآوری خوانده می شد سپس ابیات جدید توسط خانم خامدا خوانده و معانی کلمات ناآشنا گفته می شد. در ادامه کلاس، بقیه ابیات توسط شرکت کنندگان خوانده میشد.