تئاتر خلاق

 کارگاه "تئاتر خلاق" برای بچه های گروه سنی الف کتابخانه کودک خانه کتابدار، در تابستان 93 توسط خانم امیری برگزار می شود.

جلسه اول: در ابتدا با استفاده از بازی "اسم بازی"، معارفه با بچه ها انجام شد. سپس بازی هایی مانند اسم و توپ، اسم و ژست و بازی با طناب فرضی انجام شد. با استفاده از تکنیک مجسمه، تمرکز کردن و ایستادن، روش دانه درخت، بازی سیم و پرنده و... به بچه آموزش داده شد.

جلسه دوم: در اين جلسه بعد از گرم كردن بدن، روش هاي مختلف راه رفتن (معمولي، به شكل حيوانات، راه رفتن روي زمين داغ و سرد و...) به بچه ها آموزش داده شد. سپس تمرين هايي براي بهتر شدن ديد بچه ها به اطراف و خودشان انجام شد. تمرين هايي مانند نگاه كردن به دست ها، بدن، اطراف و توصيف آن ها.

جلسه سوم: در اين جلسه تمرين هاي "ديدن با پنج شيء"، "شنيدن (بستن چشم ها و گوش دادن به صداها، تقليد صداي حيوانات و...)" و "لمس كردن" انجام شد. اين جلسه با قصه سازي توسط عكس ها پايان يافت.