خدمات عمومی کتابخانه نوجوانان در تابستان 93

 برنامه خدمات عمومی کتابخانه برای اعضای نوجوان در تابستان 1393 به شرح زیر اعلام شد:

شهریه- تومان ساعت تاریخ عنوان کارگاه
20000 14-16 شنبه ها چه می بینیم، چگونه نقد می کنیم
10000 15-16:30 چهارشنبه ها یک هفته در میان دنیای مجازی
تاریخ و شهریه متعاقبا اعلام خواهد شد. روزهای زوج بازدید از مکان های تاریخی
رایگان 15-16:30 یکشنبه ها سفر به دنیای زیرین
رایگان 15-16:30 93/6/17 جشن پایان تابستان

* برای شرکت در کارگاه ها حتما ثبت نام کنید.

تاریخ شروع و تعداد جلسات کارگاه ها به شرح زیر می باشد:

تاریخ شروع تعداد جلسات عنوان کارگاه
93/4/7 10 چه می بینیم چگونه نقد می کنیم
93/4/18 4 دنیای مجازی
93/5/12 5 سفر به دنیای زیرین