قصه گويي

 كارگاه "قصه گويي" براي كودكان گروه سني الف در تابستان 93 توسط خانم ها سميرا ميهن خواه و رعنا برگزار مي شود.

جلسه اول: در اين جلسه به منظور تقويت هنجره و ديدن و شنيدن بچه ها، پس آشنايي بچه ها با يكديگر، كتاب "آوا ورزي" خوانده شد. بازي "آواي كوتاه و بلند" انجام و شعر "شب و روز" توسط بچه ها خوانده شد.

جلسه دوم: در اين جلسه كتاب "تو خرگوش كي هستي" خوانده شد. سپس قصه دوم از كتاب "آوا ورزي" خوانده شد.