چه مي بينيم؟ چگونه نمايش مي دهيم؟

 كارگاه "چه مي بينيم؟ چگونه نمايش مي دهيم؟" براي اعضاي گروه سني (ج - د) توسط آقاي بيدآبادي مقدم در تابستان 93 برگزار مي شود.

جلسه اول: ابتدا از شركت كنندگان خواسته شد هر يك خاطره اي تعريف كنند و سپس دو مورد از خاطرات آن ها براي نمايش در هفته آينده انتخاب شد. در اين جلسه درباره شيوه مناسب بيان مطالب صحبت و از بچه ها خواسته شد نمايشي با موضوع "گفتن نمره بد به مادر" اجرا كنند. در ميان نمايش بچه ها، نكته هايي كه به بهتر شدن اجراي آن ها كمك كند، گوشزد ميشد.

جلسه دوم: در ابتدا خاطرات انتخاب شده جلسه قبل، توسط بچه ها به نمايش درآمد. سپس مفهوم "ماسكه" به بچه ها توضيح داده شد. در آخر نيز براي تقويت في البداهه در گروه، از آن ها خواسته شد به نوبت داستاني را كه مربي آغاز كرده است، ادامه دهند.

جلسه سوم: در این جلسه از بچه ها خواسته شد نمایشی با موضوع "بزرگترین ترس زندگی" را در گروه های دو نفره اجرا کنند. بعد از اجراها درباره کارها صحبت شد و هر فرد به شکل مستقیم در مورد ترس هایش صحبت کرد. از شیوه برگرفته از تئاتر درمانی است که در آن اعضا با بیان احساساتشان نسبت به یک موضوع، نوعی از آرامش را تجربه می کنند.

جلسه چهارم: در ابتدا از بچه ها خواسته شد چند خاطره تعریف کنند و از بین آن ها دو خاطره انتخاب و اجرا شد. سپس در مورد نوع حرکات بدن بازیگر در هنگام اجرا و چگونگی کنترل احساسات صحبت شد.