فعالان کتابخانه "تیر 93"

 اسامی اعضای فعال کتابخانه کودک در تیر ماه 93 به شرح زیر است:

ترانه پاکنهاد

مرضیه سادات شفیعی طهرانی

یاسمن خانجانی

نیلوفر محمد پور