فعالان کتابخانه "مرداد 93"

 اسامی اعضای فعال کتابخانه کودک در مرداد 93 به شرح زیر است:

سهیل رزم مند

حسام رزم مند

ترانه پاکنهاد

یگانه تمیمی

امیر علی فریور

کیانا اسدی