برنامه خدمات عمومی کتابخانه کودک در پاییز و زمستان 1393

 برنامه های کتابخانه کودک در نیمه دوم سال 93 به شرح زیر اعلام شد:

ساعت روز تشکیل گروه سنی عنوان کارگاه
15-16:30 دوشنبه ها یک هفته در میان ب حلقه های مطالعاتی
15-16:30 دوشنبه ها یک هفته در میان چهارم تا ششم بخوانیم تا بدانیم
15-16:30 شنبه ها یک هفته در میان ج-د-ه چگونه ببینیم، چگونه نمایش دهیم؟
12-13 یکشنبه ها الف (2 تا 4 سال) جدید اسباب بازیخانه
13:30-14:30 الف (2 تا 4 سال) 
15-16 الف (4 تا 6 سال)
چهارشنبه ها (اول هر ماه) ب-ج بازدید از موزه ها

 

روزهای تشکیل عنوان کارگاه
93/8/5 حلقه های مطالعاتی 


دوشنبه ها

 
93/8/19
93/9/3
93/9/17
93/10/1
93/10/15
93/10/29
93/11/13
93/11/27
93/12/11

 

 

روزهای تشکیل عنوان کارگاه
93/8/26 بخوانیم تا بدانیم
93/9/10 دوشنبه ها
93/9/24  
93/10/8  
93/10/22  
93/11/6  
93/11/20  
93/12/4  

 

روزهای تشکیل عنوان کارگاه ها
93/8/4 اسباب بازیخانه
93/8/11 یکشنبه ها  
93/8/18  
93/8/25  
93/9/2  
93/9/9  
93/9/16  
93/9/23  

 

روزهای تشکیل عنوان کارگاه ها
93/8/10 چگونه ببینیم، چگونه نمایش دهیم؟
93/8/24 شنبه ها
93/9/8  
93/10/6  
93/10/20  
93/11/4  
93/11/18  
93/12/2  

 

روزهای تشکیل عنوان کارگاه ها
(چهارشنبه ها (اول هر ماه بازدید از موزه