ارسال کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی به مدارس زیر توسط خانه کتابدار

 همچنین به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی نمایشگاهی از فهرست برگزیده شورای کتاب کودک در مدارس زیر ارسال و برگزار شد:

1- مدرسه کوروش

2- مدرسه سما

3- مدرسه راه رشد

4- مهد ویستا

5-مهد یاقوت

6- مجتمع آموزشی فرهنگ

7- به مناسبت هفاه ترویج علم، خانه کتابدار نمایشگاهی از کتاب های مرتبط به مدت 5 روز در برج میلاد برگزار کرد.