برنامه هاي بهار و تابستان كتابخانه خانواده

 

شهريه (تومان) مربی ساعت تاريخ و روز تشكيل گروه سني عنوان كارگاه
متغير خانم غفاری 9 الي 11  سه شنبه ها بزرگسال كارگاه هاي روانشناسي
رايگان براي اعضاي كتابخانه خانم خامدا 10 الي 12 يكشنبه ها بزرگسال شاهنامه خواني
رايگان براي اعضاي كتابخانه - 14 الي 16 اولين چهارشنبه هر ماه بزرگسال بلند خواني كتاب

80 هزار

(8 جلسه)

خانم شفیعی - - بزرگسال چهل تكه دوزي