گزارش کارگاه "شاهنامه خوانی"

 کارگاه شاهنامه خوانی با هدف آشنایی با گذشته پر بار کشورمان و مردمانش، افتخار به آن، لذت بردن از حال و ساختن آینده ... برای گروه سنی 7 الی 12 سال توسط خانم قبادی در خانه کتابدار برگزار شد:

جلسه 95.3.16 : آماده سازی منابع شاهنامه کودکان، بررسی تک تک منابع توسط آن ها و مادران عزیز، معرفی و آشنایی باهم و بحث و گفتگو راجع به آنچه می خواهیم بدانیم و.... . بیان داستان اسطوره ای "هوشنگ و کشف آتش و یک جشن به یاد ماندنی" و کشیدن نقاشی

جلسه 95.3.23: مروری بر جلسه گذشته. شیوه کار خواندن بیت های حفظ شده توسط کودکان، خواندن حکایت کشف آتش و به دنیا آمدن زال

جلسه 95.3.30: خواندن تک بیت هایی که هر فرد حفظ کرده. بیان داستان "عشق زال و رودابه" با استفاده از کتاب پارچه ای در ابعاد بزرگ. حل 6 معما. گروه بندی شدن مخاطبان، 5 گروه کودک و 1 گروه مادران. کشیدن نقاشی این جلسه در منزل انجام می شود.

جلسه 95.4.6: مروری بر داستان هفته گذشته. نقاشی کشیدن سیمرغ و یک بین شعر با هدف خواندن درست، ابیاتی از به دنیا آمدن رستم. یافتن دو کلمه"موبد" و "ستاره شمر/ ستاره شمار" از لغتنامه

جلسه 95.4.13: چگونگی خبردار شدن سام (پدر بزرگ رستم) از بدنیا آمدن او و انتخاب نام "رستم". انتخاب رخش، خواندن کامل این حکایت از روی شاهنامه. شروع با بیت زیبای به نام خدا که ابتدای نامه سام به زال نوشته شده و حفظ آن توسط کودکان. کشیدن نقاشی

جلسه 95.4.20: نوشتن بیت هایی که کودکان حفظ کرده بودند و خواندن آن. نگاهی دوباره از روی ابیات به قیمت رخش. پادشاهی کیکاووس. مروری کوتاه به شروع و علت خوان ها