گزارش کارگاه "سواد رسانه ای"

 کارگاه سواد رسانه ای با هدف آشنایی با مفهوم جدید "سواد رسانه ای" و ترویج خواندن در این حوزه به عنوان یک مهارت شهروندی برای گروه سنی د-ه توسط آقای رزاقی در خانه کتابدار برگزار شد:

جلسه 95.4.21: بعد از معرفی و آشنایی حاضران ، در مورد نام کلاس و چرایی سمت نام ایشان با اعضا صحبت شد. سپس کلیپ  "راه حل طنابی" با موضوع طعمه شدن در دام رسانه ها پخش شد و حاضران به گفتگو در مورد آن پرداختند. بعد از آن ضمن پخش و نمایش اسلاید، موضوع اصلی که کلیات سواد رسانه ای و آشنایی با تاریخچه آن بود صحبت شد. قرار شد برای جلسه بعد، رژیم مصرف رسانه ای خود را بیرون بکشند.

جلسه 95.4.29: مرور مفصلی از جلسه گذشته صورت گرفت و سپس به بحث اصلی جلسه که بررسی علت های اجتماعی اهمیت سواد رسانه ای بود پرداخته شد.