گزارش کارگاه "حلقه مطالعاتی"

 کارگاه حلقه مطالعاتی با هدف خوب دیدن (حس بینایی) برای گروه سنی الف و ب توسط خانم هرندی زاده در خانه کتابدار برگزار شد:

1- مشاهده حیاط: آنچه را که دیدند در چند کلمه نوشتن (شعر) و توسط بزرگترها و کوچکترها نقاشی آن را کشیدند. 2- مشاهده انباری تاریک و صحبت روی تفاوت دیدن در این دو مکان. 3- مشاهده چشم هایمان به وسیله آینه و صحبت  در مورد چشم، چشم پزشکی، عینک، تار دیدن و ... . 4- یک چشممان را با دست گرفتیم و شی ای را مشاهده کردیم و بعد دستمان را برداشتیم و دوباره مشاهده کردیم و تفاوت آن را بچه ها دیدند.5- به صورت گرد نشستیم و کتاب خواندیم. 6- نقاشی یا کاردستی عینک. 7 با یکی از بچه ها بعد از کلاس جداگانه روی خواندن او کار کردم.