گزارش كارگاه "تفكر و كودك"

 كارگاه "تفكر و كودك" با هدف آموزش فكر كردن به كودكان براي گروه سني ج توسط خانم قاسمي در خانه كتابدار برگزار شد:

فعاليت اول: بچه ها ر ابا شماره 1 و 2 تقسيم بندي كرديم. شماره 2 نشستند و شماره يك ها بيرون آمدند. به بچه هايي كه بيرون آمدند گفته شد كه هر وقت دوستشان شروع به صحبت كرد به چشم هايش نگاه كنند و خوب به حرف هايش گوش دهند. گروه 2 براي دوستانشان يك خاطره تعريف كرند و آن ها (گروه يك) به دستوراتي كه به آن ها داده شده بود عمل كردند. مرحله دوم گروه 2 بيرون آمدند و به آن ها دستورالعملي داده شد كه وقتي دوستانشان خاطره اي تعريف مي كنند، آن ها رفتارهايي مثل خميازه كشيدن، نگاه كردن به يك طرف ديگر و خلاصه توجه نكردن نشان دهند. بعد از اينكه بچه ها  نقش هايشان را بازي كردند از آنها خواسته شد احساسشان را بگويند.

فعاليت دوم: بچه ها دو گروه شدند. به آنها نوشته هايي داده شد. 4 كارت كه روي آن ها نوشته شده بود فقط شنيدن/ فقط گوش كردن/ گوش كردن و شنيدن/ گوش نكردن و نشنيدن، و يك سري نوشته هاي ديگر كه بچه ها بايد آنها را در زير هر يك از كارت ها قرار مي دادند البته با دليل، و بعد گروه ديگر روي ميز آن ها مي آمدند و آنها بايد براي دوستانشان توضيح مي دادند كه به چه دليل متن ها را تقسيم بندي كرده اند.