گزارش كارگاه "حلقه مطالعاتي و اسباب بازيخانه"

 كارگاه "حلقه مطالعاتي و اسباب بازيخانه" با هدف افزايش مهارت هاي فكري و اجتماعي كودكان، انس با كتاب براي گروه سني 4 تا 6 سال توسط خود مادران در خانه كتابدار برگزار شد و در آن فعاليت هايي مانند: كتابخواني/ خواندن شعر/ درست كردن فرفره/ بازي گروهي/ درست كردن دسر / گل بازي/ درست كردن كاردستي با كاغذهاي مچاله شده/ خوردن نان و كره و عسل و انواع بازي با ستون شونده مونته سوري انجام شد.