گزارش كارگاه "قصه گويي و نمايش با عروسك هاي پارچه اي"

 كارگاه "قصه گويي و نمايش با عروسك هاي پارچه اي" با هدف شناخت مهارت ها و توانايي هاي كودكان، تقويت قوه تخيل، رشد مهارت، اعتماد به نفس كودكان، پرورش خلاقيت، تقويت كار گروهي، دقت و تمركز براي گروه سني ج توسط خانم زهره انصاريون در خانه كتابدار برگزار شد:

جلسه 95.5.16: 1- اجراي نمايش بزبز قندي با مشاركت اعضاي گروه 2- كشيدن نقاشي و تصوير سازي قصه براي ساخت آن براي هفته آينده 3- انتخاب يكي از اعضاي كارگاه براي گفتن قصه تخيلي هفته آينده

جلسه 95.5.23: 1- ابتداي كلاس به پيشنهاد تعدادي از كودكان چند دقيقه صرف بازي گروهي شد 2- بعد با استفاده از دورر ريختني ها تصوير قصه ها به صورت گروه هاي دو نفره ساخته شد.

جلسه 95.5.31: 1- خواندن قصه توسط يكي از كودكان (قصه به صورت تخيلي توسط خودش نوشته شده بود)، از وسط داستان هركدام از كودكان انتهاي داستان را آنطوري كه دوست داشتن ادامه دادن و در نهايت همان كودك ادامه داستان را خواند. 2- در اين جلسه گروه ها سه نفري شدند و با استفاده از پسماند ادامه تصويرسازي خود را كار كردند. 3- يك نفر قرعه كشي شد تا براي هفته بعد داستاني براي دوستانش بنويسد.

جلسه 95.6.6: 1- به دليل كسل بودن تعدادي از كودكان اول كلاس به جنب و جوش و ورزش گروهي تبديل شد. 2- خواندن درخت بخشنده 3- كار كردن ادامه تصوير با دورريختني ها 4- ديدن تصاوير آماده شده