سبد خواندن در مدارس

خانه كتابدار طرح "سبد خواندن در مدارس" را در مدارس همجوار (دبستان حامي و راهنماي كودك) اجرا نمود. جشني به مناسبت پايان اين طرح براي دانش آموزان در خانه كتابدار اجرا گرديد.

جشن پايان دوره در دبستان حامي، توسط خانم فاطمه چايكار، با فعاليت هاي قصه گويي، بازي، اهداي جوايز به كليه دانش آموزان و قدر داني از افرادي كه در اين زمينه همكاري داشتند، برگزار شد. معلمان از تأثير زنگ حلقه هاي مطالعاتي در روند موفقيت تحصيلي دانش آموزان ابراز رضايت كردند و خواستار ادامه دار شدن اين طرح شدند.

 

جشن پايان دوره دبستان راهنماي كودك، توسط خانم فرشته دباغ، با فعاليت هايي همچون بازي گرگم به هوا، طناب كشي، معرفي كتابخانه و بيان نتيجه طرح، اهداي جايزه به كليه دانش آموزان و قدرداني از افرادي كه در اين طرح شركت كردند، برگزار شد.